Suomen Autokierrätys Logo
Sök

Återvinningslagstiftning

Riksdagen godkände den 4 juli 2004 en ändring av avfallslagen (452/2004), genom vilken bestämmelser om producentansvar togs med i Finlands lagstiftning. Statsrådet godkände för sin del förordningar om skrotfordon 23.6.2004. Genom dessa lagstiftningsåtgärder verkställdes EU:s skrotbilsdirektiv, EU-direktivet om uttjänta fordon (2000/53/EG). Lagen och förordningen trädde i kraft den 1 september 2004 och gäller person-, paket- och specialbilar såsom husbilar.

Enligt direktivet ska 85 % av skrotbilens vikt återvinnas och återanvändas före år 2006 och 95 % före år 2015. I fråga om återanvändning och materialåtervinning är kravet 80 % för år 2006 och 85 % för år 2015.

Nedan en förtydligande framställning av kraven på återvinning:

20062015
Återanvändning och materialåtervinning>80 %≥ 85%
Tervinning<5 %≤10 %
Återanvändning totalt>85 %≥ 95 %
Slutdeponering på avstjälpningsplats<15≤5

Med ”återanvändning” avses att delar från skrotbilar används för samma ändamål som de ursprungligen var avsedda för. Med ”materialåtervinning” åter avses upparbetning av avfallsmaterial för att användas för deras ursprungliga ändamål eller för andra ändamål än tillvaratagande av energi. ”Återvinning” är till exempel användning av material för att producera energi.

Gratis mottagning av skrotbilar från och med 1.9.2004

Fordonets sista ägare har rätt att lämna in sitt skrotfordon kostnadsfritt till vilken som helst mottagningspunkt som auktoriserats av Finlands Bilåtervinning. På mottagningsplatsen skrivs ett s.k. skrotningsintyg för bilen vilket innebär att alla skyldigheter som hänför sig till bilen upphör och bilen avregistreras. Enligt lagstiftningen är ett fordons sista ägare ansvarig för att föra skrotfordonet till en mottagningsplats som omfattas av producentansvaret.

EU-direktivet om uttjänta bilar förutsätter att producentansvaret tillämpas omedelbart på bilar som sålts efter 1.7.2002, och från 1.1.2007 på bilar som sålts före nämnda tidpunkt. I Finland inriktas det avgiftsfria mottagandet av skrotbilar från och med 1.9.2004 också på person- och paketbilar som tagits i bruk före 1.7.2002.

Importörerna ansvarar för återvinning av skrotbilar

EU-direktivet om uttjänta fordon bygger på producentansvar. Detta betyder att producenterna ansvarar för mottagning, behandling och återvinning av uttjänta fordon samt för kostnader som uppstår på grund av detta i enlighet med de krav som fastställs i direktivet. Som producenter anses tillverkare av fordon, professionella importörer eller professionella agenter. Producenterna kan sköta sina förpliktelser också gemensamt via en s.k. producentsammanslutning. Återvinning av person- och paketbilar I Finland sköts av producentsammanslutningen Finlands Bilåtervinning Ab, som ägs av Bilimportörerna rf.

Producentansvaret omfattar:

  • Att skapa och upprätthålla ett mottagnings- och återvinningssystem
  • Att stå till tjänst med rådgivning, upplysningar och information
  • Att samla och förvara information
  • Att förverkliga målsättningarna i fråga om återvinning och återanvändning
  • Att rapportera till myndigheter

Producenten eller producentsammanslutningen svarar för alla kostnader som uppstår på grund ovan nämnda verksamhet.

EU-direktivet och den finländska lagstiftningen som getts på basis av direktivet ställer stränga krav på återvinningssystemet. Det finns också strikta krav för mottagnings- och förbehandlingsplatser samt för fragmenteringsanläggningar, verksamhetens utrymmen, teknik och datasystem. Alla mottagnings- och förbehandlingsplatser för uttjänta fordon och fragmenteringsanläggningar har miljötillstånd.