Suomen Autokierrätys Logo
Hae

Kierrätysjärjestelmä

EtusivuTietoa kierrätyksestäKierrätysjärjestelmä

Maahantuojat vastaavat romuautojen ja sähköautojen ajovoima-akkujen kierrätyksestä

EU:n romuajoneuvodirektiivi perustuu tuottajavastuuseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tuottajat vastaavat romuajoneuvojen vastaanottamisesta, käsittelystä ja kierrätyksestä sekä näistä aiheutuvista kustannuksista direktiivissä määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Tuottajana pidetään auton valmistajaa tai ammattimaista maahantuojaa tai ammattimaista välittäjää. Tuottajat voivat hoitaa velvoitteensa myös yhdessä ns. tuottajayhteisön avulla. Suomessa henkilö- ja pakettiautojen sekä sähköautojen ajovoima-akkujen kierrätyksen organisoinnista vastaa Autotuojat ja -teollisuus ry:n omistama tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy.

Autojen kierrätysjärjestelmä

Tuottajavastuuseen kuuluvat:

  • vastaanotto- ja kierrätysjärjestelmän luominen ja ylläpitäminen
  • neuvonta, valistus ja tiedotus
  • tietojen kerääminen ja säilyttäminen
  • kierrätys- ja hyödynnettävyystavoitteiden toteutuminen raportointi viranomaisille

Lainsäädäntö asettaa tiukkoja vaatimuksia kierrätysjärjestelmälle. Vastaanotto- ja esikäsittelypisteiden sekä murskaamoiden osalta on tarkat tilavaatimukset, tekniset vaatimukset sekä toimintatietojärjestelmän vaatimukset. Kaikilla Autokierrätyksen verkostoon kuuluvilla romuajoneuvojen vastaanottopaikoilla, esikäsittelypisteillä ja murskaamoilla on ympäristölupa.

Jätelain mukaan tuottajayhteisön on tuottajavastuun toteuttamiseen liittyviä palveluja hankkiessaan otettava tasapuolisesti huomioon muut taloudelliset toimijat ja heidän toimintamahdollisuutensa kyseisillä markkinoilla siten, että vältetään kaupan esteet ja kilpailun vääristyminen. 

Autokierrätys toteuttaa palveluhankinnassaan tämän velvollisuuden. Autokierrätys soveltaa kaikille yhtäläisiä, kohtuullisia ja syrjimättömiä laatukriteereitä ja ehtoja kierrätysjärjestelmäänsä mukaan pääsylle. Lähtökohtaisesti millä tahansa lakisääteiset vaatimukset sekä objektiiviset laatukriteerit täyttävällä toimijalla on oikeus liittyä järjestelmään operaattoriksi tai vastaanottopisteeksi solmimalla sopimus Autokierrätyksen tai vastaavasti operaattorin kanssa.

Objektiivisina laatukriteereinä arvioidaan muun muassa lainsäädännön vaatimaa ympäristölupaa, riittävää kykyä ja valmiuksia tarvittavien tietojärjestelmäyhteyksien toteuttamiseen, sekä sitoutumista harmaan talouden ehkäisyyn. Autokierrätyksellä on oikeus poistaa verkostostaan toimija, mikäli herää perusteltu epäilys toimijan luotettavuudesta, käsittelytason riittämättömyydestä, tai lainsäädännön ja solmittujen sopimusten mukaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä.

Autokierrätyksen ja kunkin kierrätysoperaattorin välillä on solmittu keskenään samansisältöiset sopimukset romuajoneuvojen tai sähköautojen ajovoima-akkujen takaisinotosta ja käsittelystä. Romuajoneuvojen vastaanottopisteet ovat kierrätysoperaattorin omia toimipisteitä tai heidän sopimuskumppaneitaan, esimerkiksi autopurkamoja. Sähköautojen ajovoima-akkujen vastaanottopisteinä toimivat lisäksi valmistajien valtuuttamat viralliset merkkikorjaamot.

Sopimukset sisältävät ainoastaan tuottajavastuun toteuttamiseksi tarpeellisia vaatimuksia. Kaikilta operaattoreilta ja heidän kanssaan toimivilta vastaanottopisteiltä muun muassa edellytetään, että ne täyttävät kaikki toiminnaltaan vaaditut ympäristö- ja jätelainsäädännön vaatimukset, sekä sitoutuvat Autokierrätyksen kierrätysjärjestelmään. Kotimaisella kierrätysjärjestelmällä varmistetaan, että romuajoneuvot kierrätetään läpinäkyvästi, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kierrätysjärjestelmä mahdollistaa tuottajavastuun toteutumisen ja siitä raportoinnin kotimaisen sekä EU-lainsäädännön mukaisesti.

Lue lisää: