Suomen Autokierrätys Logo
Hae

Tietosuojaseloste

EtusivuTietosuojaseloste

1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”seloste”) kertoo, kuinka Suomen Autokierrätys Oy (”Autokierrätys”) kerää ja käsittelee henkilötietoja, millä perusteella tietoja kerätään, mihin tarkoituksiin niitä käytetään, sekä kenelle tietoja voidaan luovuttaa edelleen. Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä kaikkea muuta henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkeen Autokierrätyksen tuottajayhteisön jäsenien, sopimuskumppaneiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa harjoitettuun toimintaan. Tietosuojaselostetta sovelletaan Autokierrätyksen tuottajayhteisön jäsenten, sopimuskumppaneiden, muiden yhteistyötahojen edustajien, sekä Autokierrätyksen verkkosivuja käyttävien kuluttajien henkilötietojen käsittelyyn.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Suomen Autokierrätys Oy.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Suomen Autokierrätys Oy
Ateneuminkuja 2 C, 10 krs, 00100 Helsinki
Y-tunnus 1656745-8

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:
Mirva Meller
mirva.meller@autotuojat.fi
puh: 045 1280 471

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat Autokierrätyksen toiminnan harjoittamisen ja jäsenasioiden hoitamisen kannalta välttämättömiä.

Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat sopimus, suostumus tai jäsenyyden tai muun yhteistyösuhteen hoitoon liittyvä oikeutettu etu. Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin.

Henkilötietoja käsitellään muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:

  • jäsenyyteen liittyvät asiat (laskutus, tiedottaminen, sopimukset)
  • palautekyselyt
  • yhteydenpito yhteistyötahoihin

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltään mm. sähköpostitse, puhelimitse tai Autokierrätyksen verkkosivujen kautta. Lisäksi käytetään käyttäjästä mahdollisesti olemassa olevia aiemmin annettuja tietoja.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, y-tunnus, yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite).

Verkkosivuston vierailijoiden välttämättömiä evästeitä käsitellään erillisen suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella. Evästeiden käsittelystä annetaan verkkosivuilla erikseen tieto. Evästeasetukset

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on välttämätöntä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai rekisterinpitäjällä on siihen lakisääteinen velvoite.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

6. Henkilötietojen luovutus ja henkilötietoja käsittelevät tahot

Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietojen käsittelyä ulkopuolisille palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Henkilötietojen asianmukainen ja tietosuojalainsäädännön vaatimukset täyttävä käsittely varmistetaan osapuolten välisin sopimuksin.

Henkilötietojen käsittelijöinä toimivat seuraavat rekisterinpitäjästä erilliset tahot:

  • JJ-Net Group Oy
  • Office Management
  • Vediafi Oy

Tuottajayhteisön jäseniksi liittyvien yritysten yhteys- ja laskutustiedot luovutetaan suostumuksen perusteella lyijyakkujen tuottajayhteisö Akkukierrätys Pb Oy:lle sekä renkaiden tuottajayhteisö Suomen Rengaskierrätys Oy:lle näiden tuoteryhmien tuottajavastuun toteuttamista varten.

Lisäksi erityistapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisen velvollisuuden tai oikeuden perusteella viranomaisille.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on muun muassa seuraavat tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet:

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä on kerätty.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot sekä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

Oikeus tietojen oikaisuun ja poistamiseen (ns. oikeus tulla unohdetuksi)
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan kaikki itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä siten, kuin tietosuojalainsäädännössä säädetään.

Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään, sekä oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin oikeus rajoittaa tai kokonaan vastustaa tietojen käsittelyä.

8. Tietoturva ja mahdolliset tietoturvaloukkaukset

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

Mahdollisissa henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa rekisteröidyille ilmoitetaan asiasta viipymättä tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti. Suomessa toimivaltaisena valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Teemme tarvittaessa muutoksia ja päivityksiä tähän selosteeseen. Päivitystarpeen voi aiheuttaa esimerkiksi palvelujemme kehittyminen, tai tietosuojalainsäädössä tapahtuvat muutokset.

Viimeisin, ajantasainen versio selosteesta löytyy aina verkkosivuiltamme.

11. Lisätietoja

Lisätietoja tästä selosteesta ja rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä saa pyydettäessä tämän selosteen kohdassa 2 nimetyltä yhteyshenkilöltä.